Bujinkan Series 33 - Togakure Ryu Ninpo Taijutsu (Hatsumi) (SPD-7033) DVD

Bujinkan Series 33 - Togakure Ryu Ninpo Taijutsu (Hatsumi) (SPD-7033) DVD

Regular price $5.00 Sale

Hiding become Taijutsu. This DVD features the many ways and techniques of Togakure Ryu Ninpo Taijutsu such as Shuko, Senban Nage, Shuriken and so on. The best DVD for understanding Ninjutsu.

Length: 44min.
Languages: Japanese with English and Spanish subtitles
Format: DVD NTSC
Other Info: All Region DVD
[Contents]
・Santo Tonko-Migi Kataude Tonsogata/Hidari Kataude Tonsogata/Migi Tekubisuji Tonsogata/Atekomi Tonsogata/Koteuchi Tonsogata/Migiuchi Tonsogata/Sayu Kumogakure No Kata/Metsubushi
・Shuriken
・Moukuton No Jutsu
・Taijutsu Ukemigata-Kaeshi Tobi/Ken Nagare/Ichi No Kamae/Itto Dori/Yoko Geri/Itto Giri/Shuko
・Shinobi Gaeshigata-Shige Gaeshi/Shige Dori/Yoko Nagare/Ushiro Nagare
・Sakki Jutsu
・Hidengata

Used, Excellent Condition.